Privaatsuspoliitika

TÖÖTLEJA JA TEMA KONTAKTINFO

Isikuandmete töötleja: UAB OZO DUBLIS

Meie kontaktandmed isikuandmete töötlemise kohta: info@snuscore.com. Nende kontaktandmete abil saate esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta.

Kasutades meie veebipoe teenuseid ja ostes kaupu, nõustute oma isikuandmete töötlemisega ja säilitamisega.

UAB OZO DUBLIS (edaspidi "meie", "meid", "me") kohustub töötlema ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie äritegevuse teostamiseks, regulatiivsete nõuete ja lepinguliste kohustuste täitmiseks ning õigustatud huvide kaitsmiseks. Me töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega, sealhulgas Euroopa Liidu (EL) isikuandmete kaitse üldmäärusega ja muude isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivate õigusaktidega.

Oleme kasutusele võtnud vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed isikuandmete turvalisuse tagamiseks, mis tagab Teie isikuandmete kaitse juhusliku avalikustamise, vahetamise või muu ebaseadusliku andmetöötluse eest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Selleks, et registreerida Teid meie veebipoes, andes Teile seega võimaluse saada siduvaid kampaaniaid ja teenuseid ning pakkuda teile muid soodustusi ja privileege, töötleme Teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Teie kui ostja ja kauba saaja tuvastamiseks, arve väljastamiseks, kauba kohaletoimetamise tagamiseks ja muude sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks töötleme Teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, elukoha aadressi ja arveldusandmeid.

Me töötleme Teie nime ja e-posti aadressi, et saata Teile tehingu- ja halduskommunikatsioonimaterjale, näiteks registreerimis- või ostukinnitusi, meeldetuletusi mittetäieliku ostu kohta või üksikasju toote kohaletoimetamise kohta.

Selleks, et anda vastuseid Teie küsimustele, kui olete täitnud meie veebisaidi suhtlusosa, võtnud ühendust meie töötajatega otse telefoni teel või elektrooniliselt, töötleme Teie poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid - ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress, samuti muud esitatud teavet. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult selleks, et Teiega ühendust võtta ja Teie küsimustele, märkustele või ettepanekutele vastata.

Klienditeeninduse kvaliteedikontrolli teostamiseks, teenuse lepinguliste kohustuste täitmise korraldamiseks ja toote tellimise tagamiseks telefoni teel võib telefonivestlust salvestada. Vestluste salvestusi säilitatakse maksimaalselt 3 kuud, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad õiguskaitseorganid või kui on tuvastatud kuritegu. Seda teenust osutab telekommunikatsiooniteenuse pakkuja, kellega meil on koostööleping.

Selleks, et saata reklaammaterjale, soodustusi või muid eripakkumisi vastavalt Teie huvidele, milleks Te olete andnud oma nõusoleku, töötleme Teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, ostude ja veebilehe külastamise ajalugu käsitlevaid andmeid. Te võite selliste sõnumite saamisest igal ajal loobuda, kasutades e-kirjas pakutavat automaatset loobumisvõimalust, muutes oma profiili seadeid, kustutades salvestatud küpsised või saates taotluse info@snuscore.com tellimuse tühistamiseks.

Selleks, et töödelda Teie taotlust kauba järelmaksuga ostmiseks, töötleme järgmisi andmeid:

  • Nimi;
  • Perekonnanimi;
  • E-posti aadress;
  • ostetud kaupade kohaletoimetamise aadress;
  • telefoninumber.

Selleks, et osaleda loteriides ning kaupade ja teenuste loosimistel, töötleme Teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Avaldades soovi osaleda loteriides ja loosimistel, nõustute oma isikuandmete töötlemisega.

MEELDETULETUS POOLELIOLEVA OSTU KOHTA

Soovime teile teatada, et saadame teile tehnilise toe e-kirja 10 tunni jooksul alates hetkest, mil te ei ole lõpetanud ostu sooritamist meie veebipoes. See on vajalik selleks, et veenduda, et teil ei ole ostu sooritamisel tekkinud tehnilisi probleeme ja et tühistada toote broneering.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik ülaltoodud töötlemise eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seaduste ja määruste kohaselt on pikem säilitamine nõutav või lubatud. Kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, töödeldakse andmeid seni, kuni Teie nõusolek kehtib ja seda ei ole tühistatud.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Selleks, et täita meie kohustusi Teie ees, võime edastada Teie isikuandmeid äripartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks IT-infrastruktuuri arendajad ja hooldajad, turundusagentuurid, rendiettevõtted, kullerteenused jne. Need ettevõtted on seadusest ja meie koostöölepingust tulenevalt kohustatud kaitsma Teie isikuandmeid ja töötlema neid ainult vastavalt meie sätestatud eesmärkidele.

Vajaduse korral võime edastada Teie isikuandmeid valitsusasutustele ja õiguskaitseasutustele, et kaitsta Teie õiguslikke huve, koostades, esitades ja kaitstes õiguslikke nõudeid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHT

Me töötleme teie isikuandmeid peamiselt EL-is / EMP-s ning teie isikuandmeid ei saadeta ega töödelda väljaspool EL-i / EMP-d asuvasse riiki, välja arvatud juhul, kui me töötleme isikuandmeid küpsiste abil. 

LAPSED

Me ei paku teenuseid alaealistele. Kui meile saab teatavaks, et oleme saanud ja töötleme alaealiste isikuandmeid, võtame asjakohased meetmed, et need isikuandmed kustutada.

TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus:

1) pääseda ligi oma isikuandmetele ja saada teavet nende töötlemise kohta;

2) taotleda ebaõigete, ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist või parandada neid ise, logides sisse oma profiilile;

3) kustutada oma isikuandmed ("olla unustatud"), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab andmete säilitamist;

4) tühistada varem antud nõusolek andmete töötlemiseks;

5) piirata Teie andmete töötlemist - õigus nõuda, et me ajutiselt lõpetaksime kõigi Teie isikuandmete töötlemise;

6) taotleda oma isikuandmete koopiat elektroonilisel kujul ja õigust edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus);

7) pöörduda Andmekaitseinspektsiooni poole.

Me võime privaatsuspoliitikat igal ajal ilma ette teatamata muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel. Te olete kohustatud käesolevat privaatsuspoliitikat regulaarselt läbi vaatama, et olla muudatustest teadlik.

Viimane muudatus privaatsuspoliitikas tehti 13. mail 2021.